การวางตงระเบียงไม้

การวางตงระเบียงไม้

มุมจัดสวนโดยเพิ่มงานระเบียงไม้เข้าไป โดยระเบียงไม้จะมีการวางตงในระยะความห่าง 50 เว็นติเมตร สำหรับงานที่ปูไม้ขนาดความหนาไม่เกิน 1 นิ้ว