หลังคาโพลี่คาร์บอเนต

หลังคาไม้ระแนง

หลังคาโพลี่คาร์บอเนต โดยการใช้ไม้เต็งเป็นโครงสร้าง

โครงหลังคาระแนงไม้