ห้องอบไม้ระแนงไม้สัก

การขนย้ายไม้ระแนง

ห้องอบไม้ระแนงไม้สัก โดยใช้ฟืนเป็นตัวให้ความร้อน เพื่อให้ไม้ระแนงค่อยๆแห้งตัว ไม่ระแนงจึงจะได้คุณภาพตามต้องการ

ไม้ระแนงที่เตรียมไว้
การเลื่อยไม้ระแนง