ถาดเพาะพืชผักสวนครัว

ถาดเพาะพืชผักสวนครัว

ถาดเพาะพืชผักสวนครัวเป็นการเพาะเมล็ดพันธ์เพื่อจะนำไปปลูกต่อในถุงดำหรือแปลง